Vedtekter

Vedtekter for INN-kyrkja

 

§1 GRUNNLAG OG FORMÅL

 • a) Forsamlingen bygger sitt arbeid på Bibelen, at hele Bibelen er Guds ord og på den evangeliske lutherske bekjennelse (de tre oldkirkelige bekjennelser, Confessio Augustana og Luthers lille katekisme). På dette grunnlaget driver forsamlingen alt sitt arbeid, kaller frivillige og eventuelt ansetter arbeidere.
 • b) Vi vil føre mennesker til frelse ved forsoningen i Jesus Kristus og føre dem inn i Guds familie. Vi vil hjelpe dem til å bli modne kristne og utruste dem til tjeneste i menigheten og samfunnet, og til misjon i verden, og ved det ære Guds navn.

§2 TILHØRIGHET

Forsamlingen er en selvstendig, selveiende, juridisk enhet. Den er formelt likeverdig tilsluttet organisasjonene Indremisjonsforbundet, Norsk Luthersk Misjonssamband og Normisjon. Forsamlingen støtter seg til de tre organisasjonene sine vedtekter og verdidokumenter. 

Ved problemstillinger som styret/eldsteråd eller årsmøtet ikke kan løse, søkes det hjelp hos de organisasjonene man er tilsluttet.

§3 MEDLEMSSKAP

Kun registrerte medlemmer i forsamlingen har stemmerett på årsmøtet og kan sitte i styret, eldsteråd og andre lederfunksjoner i forsamlingen. Medlem i forsamlingen er den som melder seg inn, som er lojal mot §1 og §2, og bekjenner Jesus Kristus som sin Frelser og Herre.

For å ha stemmerett må man:

 • ha fylt 15 år innen årsmøtet
 • være innmeldt innen 3 måneder før årsmøtet
 • ha betalt medlemskontingent

§4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er forsamlingens høyeste organ og holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret kaller inn til årsmøte. Innkalling skal være gjort skriftlig tilgjengelig senest fire uker før årsmøtet. På årsmøtet behandles følgende saker:

 • årsmelding
 • revidert regnskap som skal være avsluttet pr. 31. desember
 • budsjett
 • valg av styre og eventuelt valg av eldste
 • valg av valgkomité
 • valg av revisor
 • andre saker som er nevnt i innkallingen

Styret og eldsteråd avgjør hvilke saker som skal tas opp på årsmøtet. Dersom andre ønsker en sak behandlet på årsmøtet, må dette meldes til styrets leder senest seks uker før årsmøtet. Alle valg og vedtak blir gjort med simpelt flertall. Ved endring av vedtektene kreves imidlertid 2/3-dels flertall.

Styret, eldsterådet eller et flertall av årsmøtet/medlemmene kan kreve at det blir kalt inn til ekstraordinært årsmøte.

§5 STYRET

 • a) Styret som blir valgt av årsmøte, skal bestå av 5 til 7 personer og ledes av styreleder. Styret konstituerer seg selv. Et medlem blir valgt for to år. På årsmøtet skal det velges to til fem styremedlemmer, og ett til to varamedlemmer som velges for ett år. Styremedlemmer kan gjenvelges inntil to ganger. Etter to nye år kan de velges på nytt. En eventuell pastor har i styret møte- og uttalelsesrett, men ikke stemmerrett. 
  Styret er formelt ansvarlig for driften av INN-kyrkja. Styrets og eldsterådets arbeid reguleres i egen instruks. Innstruksen godkjennes av årsmøte.
 • b) Signaturrett: INN-kyrkja forpliktes ved styreleder og ett styremedlems underskrift, eller dem som styret gir særskilt skriftlig fullmakt.
 • c) Endringer i styrerepresentanter skal meldes Brønnøysundregisteret i henhold til gjeldende regelverk.

§6 ELDSTERÅD

Eldsterådet består av minst tre menn og velges av årsmøtet. Eventuell pastor (ansatt eller frivillig) er også medlem av eldsterådet, men har ikke stemmerett. Pastor er ikke bundet av funksjonstid. 
Funksjonstiden er normalt inntil 4 år, men en eldste kan gjenvelges for 4 nye år. Etter to sammenhengende perioder kan en eldste gjenvelges etter et års opphold.

En eldste må bekjenne seg til den evangeliske lutherske lære og ha tillit i forsamlingen. Eldste innstilles av styret og eldsterådet i fellesskap. Kandidater som får 2/3 flertall av et samlet eldsteråd/styre, framlegges til valg i årsmøte. Det innstilles det antall kandidater som skal velges. Forslag til eldste kan meldes til eldsteråd.

Eldsterådet ledes av en rådsleder og konstituerer seg selv. Eldste innsettes til tjeneste ved håndspåleggelse og forbønn. Rådet kan helt eller delvis være en del av styret, men kan også være en separat del.

Eldsterådet skal se til at forsamlingen drives i samsvar med dens grunnlag, formål og visjon.

Eldsterådet skal ivareta et særskilt hyrde- og læreansvar ved å se til at forkynnelsen og forsamlingslivet er i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Rådet bør bruke tid i bønn for medlemmene og forsamlingen, være tilgjengelig for bønn for syke og lede forsamlingens forvaltning av sakramentene. Ved avvik eller lærestrid har rådet ansvar for rettledning og formaning.

§7 VEDTEKTSENDRINGER

Alle vedtektsendringer vedtas av årsmøtet og krever 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmene.
Forslag til endring kan fremsettes av styret, eldsteråd eller forsamlingens medlemmer. Styret gjør forslag til endring kjent for medlemmene senest ved innkalling til årsmøtet.

Endringer som berører lære eller §2 må ha 2/3 flertall i to ordinære og påfølgende årsmøter. Dersom et enstemmig eldsteråd ikke er en del av flertallet, avgjøres saken i et tredje påfølgende årsmøte med 2/3 flertall.

§2 kan kun endres dersom man etter endringen fortsatt er tilsluttet minst en av organisasjonene Indremisjonsforbundet, Norsk Luthersk Misjonssamband og Normisjon.

§1 og §7 kan ikke forandres.

§8 OPPHØR

INN-kyrkja kan kun løses opp etter 2/3 flertallsvedtak i årsmøte. Det må holdes ekstraordinært årsmøte innen to måneder for å bekrefte vedtaket. Formell avvikling skjer etter at inneværende års regnskap er oppgjort. Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal midler og eiendom fordeles likt mellom de organisasjoner man på det tidspunktet er formelt tilsluttet. Dersom ingen av organisasjonene eksisterer på det tidspunktet skal midler og eiendom fordeles i tråd med årsmøtets beslutning.

Powered by Cornerstone